Avís legal

Pàgina d'inici » Avís legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web estudioinclusivo.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) d’Estudi Inclusiu amb CIF ________ amb domicili en C/Sant Vicent Núm.83 7G  de València .

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre
Estudi Inclusiu amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En concret Llei orgànica 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Estudi Inclusiu..

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’Estudi Inclusiu i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni àdhuc citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’Estudi Inclusiu

RESERVA DE DRETS

Estudi Inclusiu podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura, disseny web, així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de forma unilateral i sense previ avís sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.

Estudi Inclusiu es reserva el dret per a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Estudi Inclusiu no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguera derivar de:

 • la falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
 • de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
 • de la falta d’utilitat, adequació o validesa de la web, serveis, continguts a fi de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
 • De l’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respecten les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
 • Errors
 • La present web se centra en la promoció i venda dels productes oferits en aquest. Estudi Inclusiu es compromet a respectar la veracitat de les dades

Respecte a l’existència d’errors o imprecisions en el Lloc web i pel fet que els continguts han sigut redactats d’acord a la bona fe i seran esmenats per Estudi Inclusiu com més prompte millor i tan prompte com tinga coneixement d’això.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La Web pot incloure “links” o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora del lloc web. Els mateixos són propietat de tercers.

estudioinclusivo.com utilitza aquests “links” a fi de proporcionar major informació a l’Usuari. Pel fet que són completament aliens a Estudi Inclusiu, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que puga implicar a l’Usuari l’accés a aquests enllaços.

Així mateix, Estudi Inclusiu només autoritza terceres persones interessades al fet que establisquen “links” des de les seues pàgines web sempre que complisquen amb les obligacions establides en el present Avís Legal.

Particularment el “link” ha de possibilitar que la web es mostre íntegrament dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostren a través de marcs o “frames”.

No obstant això, l’anterior, Estudi Inclusiu es reserva el dret a exigir a aquestes terceres persones que retiren immediatament els “links” cap al Lloc web quan així ho estime convenient.

L’establiment d’un “link” no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el tercer que inclou el mateix i Estudi Inclusiu, ni el coneixement i acceptació per part d’Estudi Inclusiu , dels serveis i continguts oferits en aquesta pàgina web.

Estudi Inclusiu no assumeix cap mena de responsabilitat, pels danys i perjudicis de tota classe que pogueren derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferits en les webs que no estan gestionades per Estudi Inclusiu.

Aquelles persones que es proposen establir hiper-enllaços entre la seua pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • No serà necessària autorització prèvia quan el *Hiper-enllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de *Hiper-enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’Estudi Inclusiu
 • No es crearan “marcs” (“*frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web d’Estudi Inclusiu
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Estudi Inclusiu els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que Estudi Inclusiu ha autoritzat el Hiper-enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferits o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix el Hiper-enllaç.
 • La pàgina Web en la qual s’establisca el Hiper-enllaç només podrà contindre l’estrictament necessari per a identificar la destinació del Hiper-enllaç.
 • La pàgina Web en la qual s’establisca el Hiper-enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

XARXES SOCIALS

La present web utilitzarà, Xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis d’Estudi Inclusiu. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les quals fa ús són les següents: Facebook, *twitter, *linkedin. Instagram, *Youtube sense perjudici que puga utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals s’usen aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis d’Estudi Inclusiu.

Respecte a la informació dels continguts de les xarxes socials Estudi Inclusiu no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través d’aquestes.

Els continguts establits en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers amb base en aquesta informació.

Estudi Inclusiu procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com, en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguen reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguen a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors Xarxes socials i Comunitats.

En aquests casos ,Estudi Inclusiu com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajuste a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, malgrat la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels quals la web fa ús per als objectius anteriorment descrits requereix d’un servei /subministre per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. Estudi Inclusiu no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament d’aquestes, i per tant no pot impedir el seu suspens, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a Estudi Inclusiu.

Estudi Inclusiu no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que patisca l’Usuari per motius que provinguen de fallades o desconnexions en les xarxes socials, i que puguen produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. Atesa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Estudi Inclusiu actua com a prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats, en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la seua il·licitud i no haja actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li’l a Estudi Inclusiu mitjançant el mail establit al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. Estudi Inclusiu en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferits en els Llocs Enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seua il·licitud, qualitat, *desactualización, indisponibilitat, error o inutilitat.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Estudi Inclusiu ha designat voluntàriament un Delegat de Protecció de Dades a través del qual l’usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments relatius a les seues dades personals. Dirigisca’s a l’adreça info@estudioinclusivo.com per a comunicar la seua identitat i dades de contacte al responsable.